zpafgallery

ul. św. Tomasza 24 Kraków

Wystawa Beaty Długosz i Marii Wasilewskiej -Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji

Wystawa / instalacja Beaty Długosz i Marii Wasilewskiej „Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji” zostanie otwarta w Zpafgallery 19.10. 2022. o godz. 18.00. Zapraszamy najserdeczniej. Ekspozycja wystawy do 19.11. 2022. Organizator: Oddział Krakowski Związku Polskich Artystów Fotografików

Partnerzy: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Kuratorzy Galerii: Danuta Węgiel, Maciej Plewiński. Galeria czynna : od środy do soboty, pomiędzy 14.00 – 18.00

Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji Beata Długosz / Maria Wasilewska
Co Monty Python powiedziałby o sensie życia dzisiaj, kiedy wyczerpują się dotychczasowe narracje, a demokracja liberalna się chwieje?
Czy w obliczu trwających wojen, kryzysów dotykających każdej sfery życia jest coś, co może zapełnić ideologiczną pustkę?


Podobno są tylko dwie możliwości funkcjonowania w świecie: życie według odgórnie określonego wzorca lub ciągłe tworzenie własnego, z tym że drugie rozwiązanie jest o wiele bardziej wymagające i na dodatek niepewne. Poruszanie się w ramach istniejących struktur: tradycji, rodziny, a zwłaszcza religii, pozwala istnieć w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wobec społeczeństwa i trwać w szlachetnym poczuciu lepszości. Co ciekawe, według badań naukowców z Massachusetts Institute of Technology, religie wpływają na wysoki stopień frustracji oraz brak odczuwania szczęścia.


Jak wiadomo, religie regulują stosunki międzyludzkie, ustalają porządki moralne, wzmacniają kontrolę i legitymizują władzę, utwierdzając swoją niepodważalną pozycję polityczną.
Z tej perspektywy wpływanie na losy świata nie wydaje się zbyt karkołomnym zadaniem.
Biorąc pod uwagę wybitne umiejętności nieustannego kumulowania dóbr materialnych oraz obietnice zbawienia naszych udręczonych dusz, stwierdzamy z całą pewnością i odpowiedzialnością:
To nie religie są odpowiedzialne za obecne kryzysy i wojny.
To my jesteśmy winni!
Winne!

Beata Długosz

fotografka. Skupia się na klasycznym warsztacie fotografii cz-b. Łączy go z innymi mediami w kierunku instalacji site-specific oraz książki fotograficznej. W ostatnich latach jej prace stały się krytyczne wobec bieżącej rzeczywistości. Pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia z fotografii. Należy do Związku Polskich Artystów Fotografików.

beatadlugosz.blogspot.com

Maria Wasilewska

artystka wizualna. Głównie zajmuje się instalacją, realizacjami site specific i enviroment, tworzy obiekty przestrzenne, wideo. W sztuce interesują ją możliwości poznania, odczuwania i nazywania rzeczywistości. Pracuje jako wykładowczyni na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie. Wspólnie za Stanisławem Koba prowadza galerię Skład Solny w Krakowie. mariawasilewska.com

Beata Długosz i Maria Wasilewska

Nobody expects the Spanish Inquisition Beata Długosz / Maria Wasilewska

What would Monty Python have to say on the meaning of life today, when great narratives of the past no longer are sufficient and the foundations of liberal democracy are shaking. Is there anything capable of filling the ideological void in the face of ongoing wars and conflicts permeating all aspects of present life?

Presumably, there are only two ways of being in the world: to live by some pre-existing model or to engage in the process of perpetual creation of your own model, the latter being much more challenging and, worse still, burdened with more uncertainty. Functioning within well-established structures: of tradition, family, and especially, religion, allows one to take pride in fulfilling duties imposed by society, and consequently to bask in the feeling of superiority. Interestingly enough, according to some scholars at the Massachusetts Institute of Technology, religions result in higher degree of frustration and the lack of ability to experience happiness.

Religions are understood to regulate interpersonal relationships, establish moral orders, reinforce control and legitimatize power, and while doing so are also strengthening their political position. From this perspective, it is easy to see how they can also have major influence on the direction the world is taking. Considering their supreme ability to amass wealth, combined with promises of salvation for our poor souls, we hereby declare: It is not religions that are responsible for present crises and wars.It is us – the people, us – the women, who are to blame!

Beata Długosz

Photographer. Specializes in black-and-white photography, and combines it with other media, with emphasis on site-specific art installations and photography art books. Recent years saw her work taking increasingly critical approach to the social reality. She is employed at the Faculty of Art, Pedagogical University of Krakow, where she teaches photography. Beata is a member of Polish Photographers Association.
beatadlugosz.blogspot.com

Maria Wasilewska Visual artist. For the most part, she deals in art installation, site-specific and environment projects. She also creates spatial objects and video works. Maria is interested in exploring of cognition,

zpafiska • 17 października 2022


Previous Post

Next Post