zpafgallery

ul. św. Tomasza 24 Kraków

Gmach – Karol Pałka

wernisaż: 21 kwietnia 2016 o 19.30

wystawa czynna: 22 kwietnia – 7 maja

„Człowiek bowiem, w przeciwieństwie do wszystkiego, co organiczne i nieorganiczne we wszechświecie, wyrasta ponad własne dzieło, wznosi się w górę po szczeblach swych koncepcji, góruje nad własnymi osiągnięciami. Oto, co można powiedzieć o człowieku: gdy zmieniają się i bankrutują teorie, gdy powstają i rozpadają się szkoły, systemy filozoficzne  i ciemne zaułki myśli narodowej, religijnej, gospodarczej, wtedy człowiek dąży naprzód potykając się, cierpiąc, często błądząc. Zrobiwszy krok naprzód, może cofnąć się w tył, ale tylko o pół kroku – nigdy o cały.”

John Steinbeck Grona Gniewu

 

„Gmach” Karola Pałki jest wizualną podróżą do czasów, o których większość chciałaby już zapomnieć. Fotografie przedstawiają wybrane obiekty będące pozostałościami po komunistycznym reżimie, m.in. wnętrza schronów i budynku dyrekcji Huty im. Lenina, słynnego dzieła Socrealizmu, w którym wizyty składali Nikita Chruszczow i Fidel Castro, a także Hotelu Polana na Słowacji ­– zamkniętego rządowego ośrodka wypoczynkowego, który należał do Komunistycznej Partii Czechosłowacji.

 

Karol Pałka konstruuje tytułowy „Gmach”, by opowiedzieć o władzy i jej trwałości. „Gmach” daje schronienie, zapewnia bezpieczeństwo, spokój i jednocześnie poczucie siły. To jednak uczucie złudne, a władza – wbrew przekonaniu tych, którzy ją dzierżą – nie została dana raz na zawsze, lecz tylko na chwilę. Tymczasem widmo upadku jest bliskie i czyha tuż za rogiem, tuż za zimnymi i grubymi murami pozornie wielkich idei.

 

Projekt został nagrodzony w konkursie PDN Photo Annual 2016 oraz na festiwalu La Quatrieme Image 2017.

Wernisaż wystawy odbywa się w ramach Cracow Galery Weekend KRAKERS 2017 Kierunki Napięć

Kurator wystawy: Krzysztof Kowalczyk

Tekst: Bartłomiej Smoleń

Karol Pałka (ur. 1991) – fotograf, reżyser filmów dokumentalnych, student Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkoły Wajdy. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Jego projekty fotograficzne nagradzane były w najważniejszych konkursach fotograficznych na świecie, m. in. na International Photography Awards, Hasselblad Masters Awards , Prix de la Photographie w Paryżu, PDN Photo Annual, La Quatrieme Image.

www.karolpalka.com

___________________________________________________________________________

 

For man, unlike any other thing organic or inorganic in the universe, grows beyond his

work, walks up the stairs of his concepts, emerges ahead of his accomplishments. This

you may say of man—when theories change and crash, when schools, philosophies,

when narrow dark alleys of thought, national, religious, economic, grow and

disintegrate, man reaches, stumbles forward, painfully, mistakenly sometimes. Having

stepped forward, he may slip back, but only half a step, never the full step back.

John Steinbeck, The Grapes of Wrath

„Edifice” is a visual journey to the time that most would like to forget – photos document the selected objects which are the remnants of the Communist regime, which years ago rolled out through Europe. Photographs show the interior of the Hotel Polana, the closed Government-run resort, belonging to the Communist Party of Czechoslovakia; Administrative Centre of The Vladimir Lenin Steelworks, the famous work of socialist realism in which the visit filed m.in Nikita Khrushchev and Fidel Castro.

Karol Pałka invented the title „Edifice” to tell about power and its durability. “Edifice” provides shelter, security, peace and at the same time a sense of power. However, this is a delusional feeling and the power – contrary to the conviction of those who hold it – was not given once, but only for a moment. Meanwhile, the spectrum of the fall is near and waits just around the corner, just behind the cold and thick walls of seemingly great ideas.

The project has been awarded to one of the most important photo contests in the world-PDN Photo Annual 2016 and La Quatrieme Image Festival.

Curator: Krzysztof Kowalczyk

Text: Bartłomiej Smoleń

Karol Palka (1991) is a Polish photographer studying in Krzysztof Kieslowski Film Department in Katowice University and Wajda School in Warsaw. Member of the Association of Polish Art Photographers. His works has been awarded at PDN Photo Annual 2016, International Photography Awards 2012/2014, Prix de la Photographie 2015 and got through to the final stage of Hasselblad Masters Awards 2014, Young Talents 2017 of La Quatrieme Image.

www.karolpalka.com

zpafiska • 14 kwietnia 2017


Previous Post

Next Post