zpafgallery

ul. św. Tomasza 24 Kraków

Bieg linii / The Course of Line – Michał Zawada

20 kwietnia – 13 maja 2018
Wernisaż 20 kwietnia 18.30
Oprowadzanie kuratorskie 22 kwietnia 13.45

Dlaczego pewien typ lasu został objęty kiedyś ochroną? Dlaczego określony typ fizjonomiczny został uznany za lepszy lub gorszy i przyporządkowywany do rasy panów lub niewolników? Co decyduje o przebiegu przeszłej lub aktualnej biopolityki nakierowanej na ratowanie bądź na eksterminację? Wystawa Michała Zawady jest zderzeniem zdjęć pochodzących z dwóch jak mogłoby się wydawać zupełnie różnych porządków: obrazów Puszczy Białowieskiej i zespołu gipsowych odlewów głów, które służyły w czasie I wojny światowej do badań nad rasą i dziedziczeniem. Czarnobiałe, surowe fotografie ukazują jednak element wspólny – estetyczną formę życia, plątaninę biomorficznych struktur, konturów i linii, które mogą budzić zachwyt lub nienawiść. Dostrzeżona i wydobyta z tła linia – regularna bądź zmienna, rozgałęziona bądź nie – może stać się miarą piękna lub człowieczeństwa, wytyczyć kierunek działania i etyczną granicę. Czy nadal będzie można patrzeć na piękno niezniszczonej przez człowiek natury? Czy forma ludzkiego ciała będzie miała w przyszłości wpływ na hierarchię społeczną? W czasie intensywnych zmian politycznych i społecznych Zawada zachęca nas do przemyślenia naszego sposobu patrzenia, ujawnia kulturowy zmysł porządku, prowokuje, aby prześledzić bieg linii.

Kurator: Paweł Brożyński

Michał Zawada (ur. 1985) – studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i malarstwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2012 roku jest asystentem w Pracowni Malarstwa Prof. Andrzeja Bednarczyka. Zajmuje się malarstwem, fotografią i sztuką wideo. Interesuje go kontekstualna aktywność mediów plastycznych oraz analiza fenomenu obrazu i wizualności. W swojej twórczości nawiązuje dialog z teorią sztuki, visual studies i antropologią. Konstruowane przez niego cykle odnoszą się do relacji ustanawianej pomiędzy procesem wytwarzania fantazmatycznej podmiotowości obrazu a budowaniem tożsamości człowieka w kontekście historycznym i społecznym. Laureat Stypendium Republiki Austriackiej. Od 2016 sprawuje funkcję Prodziekana Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Wydarzenie w ramach KRAKERS 2018

April 21 – May 13, 2018

opening: April 20, 2018, 6:30 PM
curatorial guided tour of the show: April 22, 1:45 PM

Why does a certain type of a forest receive state protection? How does a certain physiognomic type become considered to be better or worse, or how does it get assigned to the master race or a slave race? What determines the course of contemporary or future biopolitics, which aims at preservation or extermination? Michał Zawada’s exhibition introduces a juxtaposition of photographs that originate in two seemingly different orders: images of Białowieża Forest and images of plaster casts of heads, which during the time of World War I, served as research on race and heredity. Yet, black and white raw photographs point to a common element – the esthetic form of life, entanglement of biomorphic structures, contours and lines, which can trigger both delight or hatred. A line, noticed and brought out from the background – regular or unsettled, arborescent or not – may become a measure of beauty and humanity, may point to a certain course of action and ethical border. Will it still be possible to behold the beauty of untouched nature? Will the form of human body, in the future, have impact on the social hierarchy? In the time of sudden political and social ruptures Zawada encourages us to rethink our ways of seeing, unveils the cultural sense of order, and provokes us to trace the course of line.

curator: Paweł Brożyński

Michał Zawada was born in 1985 in Kraków, Poland. In 2004-2009 he studied history of art at the Jagiellonian University and in 2005-2010 he studied painting at the Academy of Fine Arts in Kraków in Andrzej Bednarczyk’s class. In 2013 he received his Ph.D. in Fine Arts. Since 2012 he works as Assistant in the 6th Painting Class of Prof. Andrzej Bednarczyk. Since 2016 he works as Vice-Dean of Painting Department at the Academy of Fine Arts in Kraków. He was awarded the Scholarship of the Republic of Austria (Akademie der bildenden Künste, Vienna, 2014-2015).

Organized as part of Krakow Gallery Weekend KRAKERS 2018
http://cracowgalleryweekend.pl

zpafiska • 18 lipca 2018


Previous Post

Next Post